แผนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวม 56 หน่วยกิต จำนวน 4 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
ที่ สาระการเรียนรู้ รหัส รายวิชา หน่วยกิต

วิชาบังคับ
1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5
2 ความรู้พื้นฐาน พท21001 ภาษาไทย 4
3 การประกอบอาชีพ อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2
4 ทักษะการดำเนินชีวิต ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1

วิชาเลือก
1 ทักษะการเรียนรู้ ทร22006 โครงงานเพื่อพัฒนาฯ 3
2 ความรู้พื้นฐาน พต22004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2
รวม 17


ภาคการศึกษาที่ 2
ที่ สาระการเรียนรู้ รหัส รายวิชา หน่วยกิต

วิชาบังคับ
1 ความรู้พื้นฐาน พค21001 คณิตศาสตร์ 4
2 การประกอบอาชีพ อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4
3 ทักษะการดำเนินชีวิต ทช21002 สุขศึกษาพลศึกษา 2
4 การพัฒนาสังคม สค21001 สังคมศึกษา 3

วิชาเลือก
1 การประกอบอาชีพ อช22001 การพัฒนาแผนและโครงงาน 1
รวม 16


ภาคการศึกษาที่ 3
ที่ สาระการเรียนรู้ รหัส รายวิชา หน่วยกิต

วิชาบังคับ
1 ความรู้พื้นฐาน พต21001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
2 การประกอบอาชีพ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2
3 ทักษะการดำเนินชีวิต ทช21003 ศิลปศึกษา 2
4 การพัฒนาสังคม สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2
5 การพัฒนาสังคม สค21003 การพัฒนาตนเอง/ชุมชน 1

วิชาเลือก
1 การพัฒนาสังคม สค02025 อาเซี่ยนศึกษา 3
2 การพัฒนาสังคม สค23026 กรุงเทพศึกษา 3
รวม 17


ภาคการศึกษาที่ 4
ที่ สาระการเรียนรู้ รหัส รายวิชา หน่วยกิต

วิชาบังคับ
1 ความรู้พื้นฐาน พว21001 วิทยาศาสตร์ 4

วิชาเลือก
1 ทักษะการดำเนินชีวิต อช02018 การขายและการตลาด 2
รวม 6
......................................................................................................................................................................................
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th


   บล็อกธนกร    hosting